cadett ELSA Automationmodul

AutomationslösningarPdf_file_orange-32x32

Automationslösningar innebär att cadett ELSA fjärrstyrs för att automatiskt generera dokumentation som annars hade gjorts manuellt. Detta kan drivas långt, så långt att en komplett dokumentation både skapas och underhålles helt automatiskt, utan några manuella handgrepp.

Grunden för den här typen av lösningar är det ActiveX-gränssnitt som cadett ELSA är utrustad med och som möjliggör fjärrstyrning, dvs att ett externt program kan styra cadett ELSA på samma sätt som en användare annars gör.

De enklaste automationslösningarna bygger på denna standardfunktionalitet i cadett ELSA i kombination med specialskrivna program eller makron i t.ex. Excel.

Mer avancerade lösningar blir tidsödande och därmed dyrbara att ta fram med denna enkla teknik. Därför har cadett ab tagit fram en tilläggsprodukt, en särskild automationsmodul för cadett ELSA. cadett ELSA Automationsmodul innehåller de basfunktioner som mer avancerade lösningar måste innehålla. Den här produkten utgör en effektiv verktygslåda för att skapa de mest effektiva och fullständiga automationslösningarna.

cadett ELSA Automationsmodul

cadett ELSA Automationsmodul utgör basen för automationslösningar i cadett ELSA. Väsentligen består den av följande delar:

 • Konfigurator
  Konfiguratorn innehåller det regelverk som styr hur aktuella indata skall översättas till de kommandon som skapar en komplett dokumentation i cadett ELSA. Konfiguratorn arbetar med antingen enkla konfigurationer, eller flera konfigurationer som anropar varandra, så kallade hierarkiska konfigurationer. Som resultat av indata i kombination med aktuella hierarkiska konfigurationer erhålles en AXM-fil, (ActiveX Macrofile) som automatiskt skickas till makrofilexekveraren för exekvering.
 • Makrofilexekverare
  Makrofilexekveraren kör AXM-filen, dvs den skickar nödvändiga ActiveX-kommandon till de olika modulerna i cadett ELSA som i sin tur skapar dokumentationen. Den totala funktionaliteten i cadett ELSA och i AutoCAD står till makrofilexekverarens förfogande.
  Förutom detta innehåller makrofilexekveraren också en annan finess, nämligen möjligheten att skapa kompletta DXF-filer (ritningsblad) direkt utgående från symboler, linjer, kretsar etc. utan att använda AutoCAD. Detta innebär att prestanda blir mycket goda då ett komplett kretsschema skapas på mindre tid än 1 sekund, även med relativt måttfull hårdvara!
 • AXM-generator
  Med hjälp av AXM-generatorn skapas AXM-filer för att automatiskt skapa ritningsblad utanför AutoCAD. Detta är möjligt att åstadkomma manuellt också. Men med hjälp av AXM-generatorn, som används inne i AutoCAD, underlättas detta arbete väsentligt. Det handlar alltså om ett effektiviserande verktyg för att skapa de konfigurationer som automatgenereringen bygger på.
 • Automatisk dokumenterare för hierarkiska konfigurationer
  Med hjälp av den automatiska dokumenteraren – AutoDok – skapas helt automatiskt en översiktlig dokumentation av de hierarkiska konfigurationerna och deras förhållande till varandra, vilket presenteras grafiskt. Detta hjälpmedel utgör också det ett effektiviserande verktyg för underhållet av konfigurationerna.

Kundspecifik lösning i cadett ELSA Automationsmodul

Oavsett på vilken nivå en automationslösning läggs, krävs givetvis ett arbete att skapa de konfigurationer som automatgenereringarna skall bygga på, dvs. det regelverk som skall användas. Med hjälp av cadett ELSA Automationsmodul blir detta arbete i första hand ett konfigurationsarbete. Det är också möjligt att utföra det här arbetet genom programmering i exempelvis VBA/Excel eller några andra välägnade verktyg.

De indata som skall styra automatgenereringen kan exempelvis komma från existerande system såsom offert- eller MPS-system, skapas med hjälp av för ändamålet framtagna inmatningsprogram eller med hjälp av standardverktyg såsom Excel.

Helt oavsett vilken lösning som väljs kan cadett bistå med den specialutveckling eller assistans som behövs för att ta fram och driftsätta en komplett lösning. Även efter driftsättningen kan cadett i önskad omfattning bistå med support och assistans.

Genom att göra konfigurationsarbetet i samarbete med dig kan en situation där du själv har möjlighet att sköta underhåll och utvidgning av regelverk och konfigurationer uppnås. Du kan alltså själv få full kontroll över den kompletta lösningen.

Exempel på automationslösningar med cadett ELSA

Här presenteras några exempel på automationslösningar på olika nivåer med cadett ELSA.

1. Enklaste automationslösning

Nödvändiga makron hanteras i Excel eller motsvarande varifrån de för varje given konstruktion behövliga kommandona skickas direkt till cadett ELSA.

Den basfunktionalitet som krävs för denna typ av lösningar ingår som standard i cadett ELSA.

2. Lösning med makrofilexekverare

I Excel eller i något annat lämpligt verktyg hanteras de makron som krävs för den aktuella automatgenereringen. En komplett makrofil sätts på detta sätt samman och skickas till makrofilexekveraren för körning. Detta ger bl.a. tillgång till tekniken att sätta samman ritningsblad utanför AutoCAD.

3. Lösning med konfigurator och makrofilexekverare

Makrofilen genereras av konfiguratorn utgående från indata i det format som definieras av konfiguratorn. Indata skrivs in manuellt i enlighet med detta. Makrofilen exekveras slutligen av makrofilexekveraren.

4. Komplett lösning

Som ovan men indatafilen till konfiguratorn skapas automatiskt med hjälp av ett specialutvecklat inmatningsprogram, genom konvertering från befintliga data eller på annat sätt.