Några nyheter i cadett ELSA R34

Operativsystem

 • Stödet för Windows XP har tagits bort.
 • Stöd för Windows 8 har tillkommit.

AutoCAD

 • Stödet för AutoCAD 2011 har upphört.
 • Stöd för AutoCAD 2015 har tillkommit.
 • Ett snabbare sätt att starta AutoCAD och öppna det första bladet har införts.

Ritmiljön

 • Textkommandona har utökats kraftigt med automatisk komplettering (”autocomplete”) och val från lexikon.
 • Ett nytt textkommando har tillkommit, vilket stödjer de nya funktionerna för automatisk komplettering och val från lexikon, och dessutom möjliggör manuell angivelse av texthöjd, rotation och textjustering.
 • Ett nytt kommando avsett att användas för att ändra intern- och externsidorna på flera plintar samtidigt har tillkommit.
 • Bladväxlaren är nu mycket snabbare än tidigare.

Optionshantering

 • Optionshanteraren har genomgått en kraftig uppgradering med ett stort antal nya funktioner.
 • Optionshanteraren baseras numera på en helt ny uppsättning kommandon. Fem nya kommandon ersätter det enda som användes förut.
 • Fler än ett elektriskt lager stöds numera.
 • Projektparametrarna kontrolleras automatiskt för att säkerställa att de aktuella inställningarna stödjer optionshantering.
 • Optioner skapas numera med en ny mer användarvänlig dialog.
 • Med hjälp av en ny dialog har det blivit lättar och mer effektivt att lägga till objekt till en option. En möjlighet att ta bort (återställa) objekt från en option, tillbaka till deras ursprungliga läge, har tillkommit. Att kunna visa vilka objekt som hör till en given option är också en ny funktion som finns i den nya dialogen.
 • Ändringar i befintliga optioner görs numera i en separat dialog med möjlighet att radera, återställa och ändra egenskaper för mer än en option i taget, vilket gör hela processen mycket mer effektiv.
 • Möjligheten att slå samman två eller fler optioner till en har lagts till.
 • En helt ny funktion gör det möjligt att återskapa konfigurationsfilen OPTIONS.INI från information i ritningsbladen. Detta innebär att förlorade definitioner av optioner, t.ex. då ritningsblad kopierats mellan projekt, enkelt kan återskapas.

Översättare III

 • Översättare III har genomgått en kraftig uppdatering med nya inställningar och ny funktionalitet.
 • Inställningarna har utökats på flera olika sätt. Filter specificeras nu på ett additivt sätt, där resultatet av filter högre upp används som indata till filter längre ned. Både positiva filter (”översätt följande”) och negativa filter (”översätt inte följande”) kan användas tillsammans (”översatt allt det här, utom det här”).
 • Filtrering kan nu göras baserat på lagernamn, blocknamn, attributnamn eller textinnehåll, såväl som alla tänkbara kombinationer av de egenskaperna. Detta gör det möjligt att t.ex. specificera att lösa texter som inte ingår i block skall översättas medan lösa texter som ingår i block inte skall översättas, eller tvärtom.
 • Inställningar för så kallad ”överförd översättning” har flyttats till en separat sektion, som inte på något sätt blandas med andra inställningar.
 • Originaltextens textjustering används numera för översättningar som läggs till ovanför eller under originaltexten.
 • Originaltextens lager kan nu användas för översättningen genom att lämna angivelsen av lagernamn i inställningen tom.
 • Originaltextens textstil kan nu användas för översättningen genom att lämna angivelsen av textstil i inställningen tom.

Rapportgeneratorn

 • ”!T-funktionen” (översättning i realtid i samband med generering av rapporter) har ändrats så att den använder Översättare III istället för den nu borttagna Översättare II.
 • Fullt stöd för DXF-formulär av både den gamla och den nya typen har implementerats. (Den ”gamla typen” har ANSI-kodning och används i AutoCAD 2004 DXF och äldre. Den ”nya typen” har Unicode-kodning och används i AutoCAD 2007 DXF och nyare).
 • Genereringen av rapporter i Excel-format har utökats med möjligheten att köra en efterbearbetning som utförs när Excel-rapporten har genererats klart.
 • En uppsättning nya exempel på rapportdefinitioner av Excel-typ har tillkommit:
  o Ändringslista baserad på apparatlista (tysk, engelsk och svensk)
  o Ändringslista baserad på kabelparttabell (tysk, engelsk och svensk)
  o Ändringslista baserad på inre förbindningstabell (tysk, engelsk och svensk)

Rapportgenerering i superprojekt

 • Rapportgenerering i superprojekt stöds nu fullt ut i cadett ELSA Enterprise. Det stöds inte i cadett ELSA Professional, Basic och Start.
 • Rapporter som täcker hela superprojekt kan skapas för följande rapporttyper:
  o Stycklistor per postbeteckning
  o Stycklistor per anläggning
  o Stycklistor per placering
  o Stycklistor per kombination av anläggning och placering
  o Beställningslistor (stycklistor per projekt)
  o Förbindningstabeller (trådlistor, nollnummertabeller)
  o Kabelparttabeller
  o Kabeltabeller
  o Innehållsförteckningar

Skåplayout

 • Skåplayoutsymboler är nu tillgängliga i symbolinsättaren under den symboliska apparatgruppen “f”. Detta gäller endast i symbolbiblioteken IEC1082 och DIN5.